Het opleidingsinstituut o.l.v. Sara van Grootel en Judith van Gennip doet haar uiterste best om hoge kwaliteit te bieden bij de uitvoering van haar dienstverlening. Indien u toch ontevreden bent over de dienstverlening, dan kunt u daarover een klacht indienen. Het opleidingsinstituut spant zich in om zo mogelijk uw ongenoegen weg te nemen en uw vertrouwen te herstellen.

Regeling bij aanmelding en afhandeling van klachten

  • De snelste manier om een oplossing te vinden voor uw klacht is door zelf mondeling, telefonisch of per email contact op te nemen met ons (eigenaren en docenten van het opleidingsinstituut) en uw klacht te melden. Dit kan via info@emotie-etendebaas.nl.
  • Wij nemen < 4 werkdagen (vakanties uitgezonderd) contact met u op om uw klacht telefonisch te bespreken.
  • Uitgangspunt hierbij is dat u zich gehoord voelt en dat de klacht bespreekbaar is.
  • Indien u zich serieus genomen voelt en akkoord gaat met onze reactie, is uw klacht mogelijk daarmee afgehandeld.
  • Deze procedure wordt binnen 6 weken afgehandeld (vakanties uitgezonderd).

In het geval uw klacht niet naar tevredenheid is afgehandeld

In geval van een klacht over de opzet, organisatie, betaling, of een klacht over de inhoudelijke aanpak en ethiek van de opleiding kunt u uw klacht indienen bij de onafhankelijke klachtenfunctionaris Klachtenloket Paramedici, https://www.kwaliteitsregisterparamedici.nl/klp/default.aspx

  • De klachtenfunctionaris bevestigt binnen 3 weken de ontvangst van uw klacht en neemt contact met u en het opleidingsinstituut op om uw klacht te behandelen.
  • De termijn van afhandeling is binnen 2 maanden. Als er een langere tijd nodig is om onderzoek te doen, dan wordt u hierover binnen de 2 maanden geïnformeerd, met toelichting over de reden van het uitstel en een indicatie van de verwachte datum van uitsluitsel.
  • Het oordeel van de onafhankelijke klachtenfunctionaris Klachtenloket Paramedici is voor het opleidingsinstituut bindend; eventuele consequenties worden door het opleidingsinstituut binnen 3 weken na uitspraak afgehandeld.

Registratie: iedere klacht, de wijze van afhandeling en voortgang van afhandeling wordt geregistreerd en 2 jaar bewaard.

Privacy: uw klacht en de informatie daaromtrent wordt vertrouwelijk behandeld.

Kosten: eventuele kosten die u zelf maakt in het kader van de klachtenregeling zijn voor eigen rekening.