1. Aanmelding, betaling en bevestiging van (nascholing)

 • Plaatsing als deelnemer voor een (na)scholing geschiedt op volgorde van binnenkomst van aanmelding en betaling via de webshop.
 • Wanneer de (na)scholing vol is, wordt dit vermeld op de website.
 • Deelnemers die zich toch aanmelden en betalen voor een (na)scholing die reeds volgeboekt is wordt het betaalde bedrag gerestitueerd.
 • Bij aanmelding en betaling via de webshop ontvangt u direct en automatisch via uw email een betaalbevestiging met factuur. Dit is uw bewijs van inschrijving.
 • Betalingsvoorwaarden in geval van betaling via factuur
  1. Betaling geschiedt binnen 14 dagen na factuurdatum
  2. Indien opdrachtgever (deelnemer of organisatie waarvoor een incompany scholing wordt georganiseerd) in gebreke blijft met tijdige betaling is hij/zij van rechtswege in verzuim en is opdrachtgever de wettelijke (handels)rente verschuldigd. Opdrachtgever is rente verschuldigd over iedere maand, of gedeelte van de maand, waarbij een gedeelte van de maand wordt beschouwd als de gehele maand. De rente over het opeisbare bedrag wordt berekend vanaf het moment dat opdrachtgever in verzuim is tot het moment van voldoening van het volledig verschuldigde bedrag.
  3. Vanaf het moment dat opdrachtgever in verzuim is, is opdrachtgever tevens gehouden tot vergoeding van alle te maken (buiten)gerechtelijke kosten en executiekosten verband houdende met de incasso van de gefactureerde bedragen. De buitengerechtelijke kosten zijn vastgesteld op 15% van de hoofdsom, met een minimum van € 40,00 exclusief btw, tenzij de wet anders bepaalt.
  4. Reclames betreffende de hoogte van de factuur moeten binnen 8 dagen na de factuurdatum schriftelijk zijn ingediend. Na die termijn worden klachten niet meer in behandeling genomen en vervalt het recht op reclames voor opdrachtgever. Opdrachtgever is nimmer gerechtigd tot verrekening van het door haar/hem aan opdrachtnemer verschuldigde.

2. Annulering (na)scholing door het opleidingsinstituut

Het opleidingsinstituut houdt zich het recht voor bij onvoldoende deelname, ziekte van een docent of in geval van andere onvoorziene omstandigheden, een (na)scholing niet door te laten gaan. Dit met uitsluiting van haar aansprakelijkheid voor het niet doorgaan van de cursus. Er wordt bij annulering steeds naar gestreefd dit 2 weken voor de geplande aanvang van de cursus bekend te maken.

Deelnemers worden hiervan zo snel mogelijk per e-mail op de hoogte gebracht. Het betaalde bedrag wordt gerestitueerd.

3. Kosten

De kosten staan vermeld in de webshop bij de betreffende (na)scholing. U betaalt deze kosten digitaal, via de webshop.

4. Annulering door deelnemer

Annuleren kan alleen per e-mail. Wij sturen u een bevestiging van ontvangst. Ontvangt u dit bericht niet, dan hebben wij uw annulering niet ontvangen. U heeft wettelijk 14 dagen bedenktijd volgens het consumentenrecht. Na deze 2 weken tot uiterlijk 3 weken vóór aanvang van de (na)scholing restitueren wij bij annulering het betaalde bedrag, minus 25% administratiekosten. Na deze datum vindt  geen restitutie meer plaats. Indien u bij annulering binnen 3 weken vóór aanvang van de (na)scholing een vervangende deelnemer aanmeldt, dan restitueren wij de door u betaalde kosten, minus 25% administratiekosten.
Wanneer u de datum van een na)scholing wilt wijzigen na aanmelding en betaling, dan neemt u per email contact op met het opleidingsinstituut. In overleg wordt bepaald of verschuiving naar een andere datum akkoord is. Zo niet, dan gelden de annuleringsvoorwaarden.

5. Geheimhouding

Het opleidingsinstituut, docenten en deelnemers verplichten zich tot geheimhouding van alle vertrouwelijke informatie die zij in het kader van de (na)scholing van elkaar of uit andere bron hebben verkregen. Informatie geldt als vertrouwelijk als dit door de andere partij is gemeld of als dit voortvloeit uit de aard van de informatie.

6. Intellectueel eigendom

Alle door het opleidingsinstituut voor deelnemers of een organisatie (bij incompany scholingen) ontwikkelde modellen, teksten, hand-outs zijn en blijven eigendom van het opleidingsinstituut. Daaronder wordt tevens verstaan alle rechten van intellectueel eigendom waaronder begrepen, doch niet daartoe beperkt auteursrechten, modelrechten en/of octrooirechten.

In geval van incompany (na)scholingen: alle door het opleidingsinstituut ten behoeve van opdrachtgever verstrekte stukken, zoals rapporten, computer programma’s, systeemontwerpen, werkwijzen, adviezen en contracten, zijn te gebruiken door opdrachtgever en zijn te vermenigvuldigen door opdrachtgever ten behoeve van eigen gebruik in de eigen organisatie. Door het opleidingsinstituut verstrekte stukken mogen niet door opdrachtgever zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van het opleidingsinstituut openbaar worden gemaakt, verveelvoudigd worden dan wel geëxploiteerd worden of ter kennis van derden worden gebracht, tenzij uit de aard van de verstrekte stukken anders voortvloeit.

Algemene leveringsvoorwaarden (na)scholingen 1 januari 2021

Download onze leveringsvoorwaarden